Köpvillkor

Giltiga per 2008-06-01

Tillämplighet
Verktygsrebellen-Spiralservice AB:s Allmänna försäljningsvillkor och prislista gäller från och med på Verktygsrebellen-Spiralservice AB:s hemsida angivet datum och ersätter tidigare av Verktygsrebellen-Spiralservice AB publicerade försäljningsvillkor. Varorna som presenteras genom Verktygsrebellen-Spiralservice AB:s hemsida utgör Verktygsrebellen-Spiralservice AB:s ordinarie sortiment. Vid eventuell skillnad mellan villkor, produktinformation eller priser angivna på Verktygsrebellen-Spiralservice AB:s hemsida och i övriga publikationer har hemsidans företräde.

Pris och Betalning
Priserna på Verktygsrebellen-Spiralservice AB:s hemsida uppdateras i realtid. Moms och frakt tillkommer. Priserna är angivna i svenska kronor. Verktygsrebellen-Spiralservice AB äger rätt att ändra offererade priser utan föregående avisering. Mellan Verktygsrebellen-Spiralservice AB och kund gäller avtalat pris om inget annat särskilt avtalats. För privatpersoner sker försäljning mot postförskott.
Försäljning till företag sker efter särskild kreditprövning mot faktura som förfaller till betalning trettio (30) dagar från fakturadatum. Vid ej godkänd kreditprövning gäller samma regler som för privatperson. Försäljning till börsnoterade företag, stat, kommun och landsting sker som regel mot faktura som förfaller till betalning trettio (30) dagar från fakturadatum.
För försäljning till omyndig eller underårig krävs målsmans skriftliga godkännande.
Vid betalningsdröjsmål utgår årlig dröjsmålsränta på utestående belopp med åtta (8) % plus gällande referensränta (tidigare diskontot) från förfallodagen.

Fraktkostnad
Frakt tillkommer på samtliga ordrar. Den totala fraktkostnaden är viktbaserad och räknas ut vid fakturering av ordern då det framgår vad försändelsen väger, om försändelsen är skrymmande (omkrets + längd > 2m), måste levereras på pall eller om den omfattar flera kollin. Grundfrakten är för närvarande från 120 kr plus moms enligt nedanstående tabell. För privatpersoner tillkommer postförskottsavgift om f n 60 kr plus moms. Inga övriga expeditions- faktureringsavgifter tillkommer. Uppgifter om kostnad för andra typer av leveranser (t.ex. bud) lämnas av säljare då dessa priser varierar beroende på leveransadressen. Varor kan avhämtas hos Verktygsrebellen-Spiralservice AB.
Normalpaket (maximal vikt för varje enskilt paket < 35 kg - sändningens totalvikt < 150 kg) inom Norden debiteras frakt enligt samma tabell som 'Express inom Sverige 10.00'. För större försändelser, kontakta oss för korrekt prisuppgift.

Vikt Normalpaket inom Sverige PrivPak inom Sverige Skrymmande paket inom Sverige Express inom Sverige 10.00
> 1 kg 120,00 150,00 270,00 460,00
1 – 3 kg 120,00 250,00 270,00 460,00
3 – 5 kg 125,00 155,00 270,00 460,00
5 – 7 kg 135,00 165,00 270,00 470,00
7 – 9 kg 140,00 170,00 270,00 475,00
9 – 12 kg 145,00 175,00 285,00 480,00
12 – 15 kg 155,00 185,00 285,00 490,00
15 – 20 kg 165,00 195,00 285,00 500,00
20 – 30 kg 180,00 ----- 305,00 510,00
30 – 40 kg 205,00 ----- 340,00 540,00
40 – 60 kg 235,00 ----- 370,00 570,00
60 – 80 kg 270,00 ----- 390,00 600,00
80 – 100 kg 320,00 ----- 470,00 645,00
100 – 150 kg 450,00 ----- 550,00 -----
150 – 250 kg ----- ----- 680,00 -----
250 – 400 kg ----- ----- 1040,00 -----
400 – 600 kg ----- ----- 1280,00 -----
600 – 800 kg ----- ----- 1490,00 -----
800 – 999 kg ----- ----- 1760,00 -----

Leverans
Order mottagna före klockan 14.00 avseende lagerhållna produkter expedieras som regel nästa arbetsdag.
Verktygsrebellen-Spiralservice AB anlitar i huvudsak Schenker eller DHL och i förekommande fall budfirmor för leverans. Till företag levereras godset direkt till leveransadressen.
Observera att order som levereras med tilläggstjänsten ’express 10.00’ körs ut mellan 07.00 och 10.00, finns ingen på plats aviseras paketet enligt nedan. Ordern måste läggas innan klockan 10:00 dagen innan leverans.

Till privatpersoner levereras godset med parcel till närmaste utlämningsställe om kollit väger under 20kg. Kollin med vikt mellan 21 – 999kg lämnas på godsterminal eller åkeri. Observera att utkörning inte ingår i fraktpriset till privatpersoner. Leverans till privatpersoner sker som regel tidigast 1-2 dagar efter beställning då Schenker/DHL skall avisera paketet. Avisering sker också i de fall då Schenker/DHL ej lyckats lämna ut försändelse till företag och försändelsen hamnar på uthämtningsställe eller godsterminal.

Återköp
Vad gäller konsuments rätt till återköp, dvs ångerrätt, se nedan under avsnittet ”Konsuments (privatpersons) ångerrätt vid distansavtal”. För vara ur ordinarie sortimentet vars originalförpackning ej brutits eller på annat sätt skadats, accepterar Verktygsrebellen-Spiralservice AB återköp under tio dagar från fakturadatum. Varor där originalförpackningen förstörts/försvunnit, komponenter saknas och/eller när varan är använd återköpes ej. Återköp accepteras ej för varor specialbeställda för kunds räkning.

Vid återköp skall kund ersätta Verktygsrebellen-Spiralservice AB:s fraktkostnader. Överstiger återköpets värde 1000 kr exklusive moms utgår en återköpsavgift om f n 250 kr plus moms. Fraktkostnad och återköpsavgift faktureras separat.

Vid återköp skall kund kontakta Verktygsrebellen-Spiralservice AB:s kundservice på telefon 0175-731 00, e-post till kundservice@spiralservice.se. Vid återsändandet av varan skall returfrakten till Verktygsrebellen-Spiralservice AB vara betald samt skall ordersedel och faktura medfölja. Varan skall vara väl förpackad i av Schenker/DHL godkänt ytteremballage (t ex brun wellpappkartong). Returer som inkommer till Verktygsrebellen-Spiralservice AB i kuvert eller utan godkänt ytteremballage returneras till kunden utan åtgärd då dessa ej kan godkännas för återköp. Är frakten ej betald eller om faktura eller annan handling saknas återsänds varan till kunden utan åtgärd.

Återköpet är godkänt först när Verktygsrebellen-Spiralservice AB mottagit och kontrollerat varan och funnit den vara insänd i enlighet med ovanstående villkor.
Vad gäller konsuments rätt till återköp, dvs ångerrätt, se nedan under avsnittet ”Konsuments (privatpersons) ångerrätt vid distansavtal”.

Outlöst försändelse
För försändelse som ej lösts ut utan gått i retur till Verktygsrebellen-Spiralservice AB debiteras en avgift om f n 350 kr plus moms för att täcka Verktygsrebellen-Spiralservice AB:s transport- och administrationskostnader.

Konsuments (privatperson) ångerrätt vid distansavtal
Konsument har på sätt lag om konsumentskydd vid distansavtal mm närmare anger, i vissa fall rätt att frånträda ett köp genom att till Verktygsrebellen-Spiralservice AB lämna eller sända ett meddelande om detta inom 14 dagar från den dag konsumenten tog emot varan eller en väsentlig del av denna. Ångerrätt gäller endast om varan med originalförpackning är i väsentligen oförändrat skick. Ångerrätten är ej tillämplig för företag.

Vill konsument utöva ångerrätt rekommenderas denne att kontakta Verktygsrebellen-Spiralservice AB:s kundservice på telefon 0175-731 00, e-post till kundservice@spiralservice.se för att få en förbetald fraktsedel för retur av varan.

Garanti
Garantier på varan lämnas av respektive tillverkare, Verktygsrebellen-Spiralservice AB lämnar inga ytterligare garantier utöver den av tillverkaren specificerade.

Risken för varan
Risken för varan går över på köparen när varan avlämnats till transportör. Vid köp gjort av konsument går risken över på köparen först när varan överlämnats av transportör.

Reklamation
För att åberopa att vara är felaktig (ang. transportskada, se nedan) skall företagskund reklamera till Verktygsrebellen-Spiralservice AB omgående, dock senast 30 dagar från fakturadatum samt på visst sätt returnera varan. Konsument (privatperson) har att reklamera fel inom skälig tid efter det att felet upptäcktes.

Företagskund skall ankomstkontrollera allt gods för att verifiera att vara är felfri. Inkommer reklamation efter 30 dagar förbehåller sig Verktygsrebellen-Spiralservice AB rätten att i förhållande till företagskund avgöra om felet skall avhjälpas. I förhållande till konsument (privatperson) avhjälper Verktygsrebellen-Spiralservice AB på egen bekostnad felet om det kan ske utan oskälig kostnad eller olägenhet för Verktygsrebellen-Spiralservice AB. I övrigt hänvisas till konsumentköplagens bestämmelser. Se även nedan angående ansvar för fel.

Vid reklamation skall kund kontakta Verktygsrebellen-Spiralservice AB:s kundservice på telefon 0175-731 00, via e-post till kundservice@spiralservice.se, och uppge order och fakturanummer samt orsak till reklamationen för att få ett returnummer. Observera att erhållande av returnummer ej är att likställa med godkänd reklamation. Returnumret är för företagskunder giltigt under 14 dagar under vilken tid varan skall ha kommit Verktygsrebellen-Spiralservice AB till handa.
Konsument (privatperson) bör använda den av Verktygsrebellen-Spiralservice AB utsända förbetalda fraktsedeln för retur av varan. Varan bör sändas in inom 14 dagar från mottagande av fraktsedel.
Vid retur av varan skall returfrakten till Verktygsrebellen-Spiralservice AB vara betald samt ordersedel, faktura och uppgift om giltigt returnummer jämte en redogörelse av felet, företrädesvis en detaljerad sådan, medfölja varan. Är frakten ej betald eller saknas någon handling återsänds varan till kunden. Returer skall återsändas i originalförpackning samt väl förpackade i av Schenker/DHL godkänt emballage (ex vis brun wellpappkartong). Eventuella transportskador till följd av bristfällig emballering debiteras kund. Verktygsrebellen-Spiralservice AB förbehåller sig rätt till produktkontroll av varan samt debitering av testavgift om 250 kr jämte moms om varan ej skulle vara felaktig och reklamationen ej accepteras.

Transportskada skall på ankomstdagen av leveransen anmälas till Schenker via telefon 08-585 10 100 alternativt till DHL via telefon 0771-345 345 och till Verktygsrebellen-Spiralservice AB på telefon 0175-731 00 eller e-post kundservice@spiralservice.se.

Ansvar för fel
I förhållande till näringsidkare
Föreligger fel som Verktygsrebellen-Spiralservice AB ansvarar för, åtar sig Verktygsrebellen-Spiralservice AB att, efter eget val avhjälpa felet genom reparation eller omleverans eller återbetala köpeskillingen. Verktygsrebellen-Spiralservice AB äger rätt att hänvisa kund direkt till respektive tillverkare eller till av denne anvisad serviceverkstad för felets åtgärdande. Ytterligare rättigheter för kund kan följa av respektive tillverkares egna till slutkund riktade garantier.
Verktygsrebellen-Spiralservice AB:s ansvar till följd av fel i vara är begränsat till vad som anges i dessa allmänna försäljningsvillkor. Verktygsrebellen-Spiralservice AB bär således inget direkt eller indirekt ansvar för t ex - men ej begränsat till – inkompatibilitet, leveransförseningar, skadebringande egenskaper i varorna, produktansvar, utebliven vinst, driftsavbrott, merarbete eller annan ekonomisk skada.

I förhållande till konsument (privatperson)
Vid försäljning till konsument (privatperson) gäller följande enligt konsumentköplagen. Verktygsrebellen-Spiralservice AB kan vid köp gjort av konsument avhjälpa felet eller företa omleverans om det kan ske utan oskälig kostnad eller olägenhet för Verktygsrebellen-Spiralservice AB. Verktygsrebellen-Spiralservice AB har vidare alltid rätt att på egen bekostnad avhjälpa felet eller företa omleverans. Under vissa förutsättningar har konsument möjlighet att erhålla ersättning för skada. I övrigt hänvisas till konsumentköplagens bestämmelser.

Teknisk support
För teknisk support - användarstöd - allmänt eller vid fel i vara, har Verktygsrebellen-Spiralservice AB rätt att hänvisa kunden till respektive produkttillverkare.

Övrigt
Fakta- och prisuppgifter lämnas med reservation för tryckfel, leverantörers prishöjningar, ev. oriktigt angivna tekniska specifikationer m.m. samt för slutförsäljning.

Alla namn, beteckningar mm som förekommer på Verktygsrebellen-Spiralservice AB:s hemsida är i förekommande fall registrerade varumärken.

De uppgifter som lämnas härigenom utgör och manifesterar inte någon utfästelse om användbarhet, lämplighet, garanti mm annat än där så är direkt angivet.

Verktygsrebellen-Spiralservice AB förbehåller sig rätten till ändring av samtlig information, inklusive, men ej begränsat till priser, tekniska specifikationer och produkterbjudanden utan föregående avisering.

Härigenom publicerade fakta- och prisuppgifter, dokument, grafik mm kan innehålla tekniska och/eller grafiska och typografiska fel. Verktygsrebellen-Spiralservice AB friskriver sig från allt ansvar vad gäller varje sådan information såväl som annan refererad information och/eller dokument inom eller länkad till denna publikation.

Vid orderläggning skickas ett ordererkännande via e-post. Ordererkännandet är att betrakta som information om innehållet i beställningen. Observera att priser och leveransvillkor kan avvika från de i ordererkännandet förekommande uppgifterna.

Tillägg avseende dokument och tjänster som finns tillgänglig på denna server
Denna publikation på servern www.spiralservice.se tillhandahålls i informativt syfte och i "befintligt skick" utan garantier av något slag, inklusive, men ej begränsat till, antydda garantier om användbarhet, lämplighet för allmänna såväl som specifika ändamål och syften.

Verktygsrebellen-Spiralservice AB förbehåller sig rätten till ändring av samtlig information, inklusive, men ej begränsat till priser, tekniska specifikationer och produkterbjudanden utan föregående avisering.

Fakta- och prisuppgifter, dokument och tillhörande grafik som publiceras på denna server kan innehålla tekniska och/eller grafiska och typografiska fel. Verktygsrebellen-Spiralservice AB friskriver sig från allt ansvar vad gäller varje sådan i denna server liggande information såväl som annan refererad information och/eller dokument inom eller länkad till denna publikation. Informationen häri ändras periodvis.
Verktygsrebellen-Spiralservice AB förbehåller sig rätten till ändring av samtlig information, inklusive, men ej begränsat till, priser, tekniska specifikationer och produkterbjudanden utan föregående avisering och rätten att när som helst göra förbättringar och/eller ändringar i varje slag av innehåll på denna server utan skyldighet att på särskild plats informera därom.

Verktygsrebellen-Spiralservice AB och/eller deras respektive leverantörer ansvarar inte för att informationen i dokument och tillhörande grafik som publiceras på dennas server är lämplig för något ändamål.
Samtliga sådana dokument och tillbehör tillhandahålls i "befintligt skick", utan någon som helst garanti.
Verktygsrebellen-Spiralservice AB ansvarar under inga omständigheter för indirekta skador, följdskador eller någon annan skada till följd av omöjlighet eller svårighet att använda datorer eller information, förlust av information eller utebliven vinst i samband med användning av information som finns tillgänglig på denna server.

Bortsett från vad som händelsevis uttryckligen anges i enskilda dokument inom denna publikation erbjuds rätten att läsa, kopiera, skriva ut och distribuera dokument på denna server under förutsättning att (1) användning av sådan dokument sker i informations- och icke-kommersiella syften eller för privat användning och inte kopieras eller anslås på nätverksdator eller offentliggörs i något media, (2) dokument och tillhörande grafik icke modifieras, (3) bilder icke distribueras utan tillhörande text, (4) text citeras utan sitt sammanhang och (5) varje respektive upphovsrättsinnehavare anges vid varje tillfälle.
Användning i andra syften än ovan angivna, utan uttryckligt tillstånd från Verktygsrebellen-Spiralservice AB därom, är förbjuden enligt tillämplig lag och kan medföra straff- och skadeståndsansvar.

De dokument som anges ovan inkluderar inte design eller layout på webbplatsen www.spiralservice.se eller på någon annan webbsida som ägs, drivs, licensieras eller kontrolleras av Verktygsrebellen-Spiralservice AB.
Delar av Verktygsrebellen-Spiralservice AB:s webbsidor är skyddade av immaterialrättslig lagstiftning och får inte kopieras eller imiteras helt eller delvis. Logotyper, grafik, ljud och bilder från Verktygsrebellen-Spiralservice AB:s webbsidor får inte kopieras eller vidarebefordras utan uttryckligt tillstånd från Verktygsrebellen-Spiralservice AB.

Länkar till tredje parts webplatser
Länkar i denna publikation möjliggör att också lämna denna server. De länkade webbplatserna kontrolleras inte av Verktygsrebellen-Spiralservice AB och Verktygsrebellen-Spiralservice AB bär därför inget som helst ansvar för innehållet i sådana webbplatser eller innehållet i länkarna i sådana webbplatser. Verktygsrebellen-Spiralservice AB tillhandahåller endast dessa länkar för att underlätta finnandet av webbplatser och innefattandet av en länk innebär inget godkännande från Verktygsrebellen-Spiralservice AB av aktuell webbplats.