CamScope inspektionskamera
ROSCOPE i2000 lagringsbar inspektionskamera 50-100mm
CamSys lagringsbar inspektionskamera 50-150mm, 30m
CamSys 2 lagringsbar inspektionskamera 50-150mm
Compact2, lagringsbar inspektionskamera 40-200mm, 30m
Max rM200, lagringsbar inspektionskamera 40-200mm, 61m
Navitrack Scout